Det finns många anledningar till att ett företag behöver värderas – inför börsnotering, låneansökan eller försäljning är några exempel. Det är viktigt alltid att företagsvärderingen alltid görs av en auktoriserad och kunnig värderare.

Småföretag är motorn i Sveriges ekonomi och generar stora värden i samhället. Företag kan ha vitt skilda inriktningar och verksamheter och att värdera enskilda företag är inte enkelt. Står du inför en större investering eller uppköp av ett bolag är det därför viktigt att göra en grundlig företagsvärdering inför köp. Det samma gäller naturligtvis vid en börsnotering eller om företaget behöver låna pengar. För den som bara är intresserad av att få en överblick över företagets lönsamhet och tillgångar krävs inte samma grundliga tillvägagångssätt. De flesta uppgifter finns tillgängliga online.

Så görs en företagsvärdering

Det finns flera olika sätt att värdera ett företag på. De vanligaste är:

  • Avkastningsvärdering som bygger på en beräkning av företagets nuvarande och framtida försäljning, utdelning och vinst. Ofta görs en beräkningsmodell cirka 5 år framåt i tiden som kombinerar bolagets egna siffror med förväntningarna på branschen och eventuellt BNP-utvecklingen och andra relevanta ekonomiska parametrar.
  • Substansvärdering utgår från företagets nuvarande kapital. Den här värderingen baseras helt på företagets historiska prestationer och eventuella värden i form av maskiner och patent etcetera. Den tar alltså inte hänsyn till framtida avkastning överhuvudtaget.
  • Jämförande värdering används vanligtvis för värdering av börsnoterade företag. Modellen bygger på jämförelse med andra liknande företag på aktiemarknaden. Den här modellen är svår att använda på mindre icke-noterade företag.

Gör en företagsvärdering

företag onlinDen vanligaste anledningen till varför en företagsvärdering görs handlar om köp, försäljning eller lån. Det kan till exempel handla om att ett mindre företag vill ta in nya delägare för att få in mer kapital genom en nyemission av aktier. För att kunna prissätta andelarna på rätt sätt behöver företaget värderas av en utomstående expert. Utlåtandet ligger sedan till grund för aktiepriset. Det samma gäller även vid en total avyttring av bolaget.

Det samma gäller när företaget behöver ett tillskott av kapital genom lån. Banken vill ofta ha företaget som säkerhet och behöver därför en oberoende värdering för att godkänna låneansökan.

Stäng meny